måndag, juli 22

En utbredd blomstring av medvetenhet...


***


När du följer ditt inre ljus
hjälper du andra att följa
sitt inre ljus...


-Meditationsguiden


***

***


Äkta kärlek ner till sin kärna är faktiskt ovillkorlig kärlek. Så många gånger vi tror att locka betyder att vi kommer få det från den yttre världen, men tänk om vi bestämde oss för att få den äkta kärleken från vår inre värld så att vi kan dela den med den yttre världen? Om du tänker på det, vad vi delar med andra, så får vi i sin tur uppleva också... tänk om istället för att söka kärlek från andra, så bestämmer vi oss för att sprida den kärlek som vi redan har inom oss? Vissa kan då säga hur är det då med mig? Men sanningen är att du är kärlek, det finns ingen gräns för hur mycket kärlek du kan steppa in ifrån inom dig själv... de enda gränserna  är de vi skapat för oss själva i vad vi kan Erfarna och dela... vanligtvis är dessa skapta för att skydda oss själva vid ett tillfälle men inte längre tjäna vem och vad vi försöker bli...
Bara en påminnelse om att du har en storhet inom dig och någon därute behöver det du har fått så gå ut där och dela din storhet med världen för ju mer du delar den desto mer får du uppleva och låta den växa inom dig ;)... med massor av kärlek!


-dailylawofattraction***
ALLTID LEVA, ALDRIG DÖ


Allt du ser är allt som jag äger
Hela världen tillhör mig
Om du vet vad tidlöset väger
Kan du flyga tillsammans med mig
Som en tjuv om natten
Som en våg mot land
Rör mig framåt
Rör mig fram
Som en? med styrka går vi hand i hand

Vi ska alltid leva
Vi ska aldrig dö
Vi ska alltid leva
Vi ska aldrig dö

Andas in känn luften klarna
Det är nu som jag är ung
Alltid nu och ingenting varar
Jag är ögonblickets kvot
Som en fallen ängel
Som en?
Rör mig framåt
Rör mig fram
Allt är över om en kort sekund

Vi ska alltid leva
Vi ska aldrig dö
Vi ska alltid leva
Vi ska aldrig dö
Vi ska alltid leva
Vi ska aldrig dö

Hjärtat pumpar
Blodet rusar
Benen spritter
Hjärnan sprängs
Nödutgång men flyktväg saknas
Inga spärrar ingen gräns

Vi ska alltid leva
Vi ska aldrig dö
Vi kommer alltid leva
Aldrig dö
Vi ska leva tills vi dör
Vi ska alltid leva
Vi ska aldrig dö


Låtskrivare: Ulrik Munther, Jonas Holger Gardell
Sång: Ulrik Munther

DEN NYA MEDVETENHETENS FRAMVÄXT


I de flesta gamla religioner och andliga traditioner finns en gemensam insikt - att vårt "normala" sinnestillstånd fördärvas av en fundamental defekt. Utifrån denna insikt om människans villkor - vi kan kalla det för de dåliga nyheterna - uppstår dock en annan insikt: de goda nyheterna om möjligheten till en radikal förvandling av människans medvetenhet. I de hinduiska lärorna (och ibland även i buddismen) kallas denna förvandling för upplysning. I Jesu läror kallas den för frälsning och i buddismen för slutet på lidandet. Frigörelse och uppvaknande är andra termer som används för att beskriva denna genomgripande förändring.
Mänsklighetens största prestationer ligger inte inom konsten, tekniken eller naturvetenskapen, utan i insikten om sin egen dysfunktion, sin egen galenskap. Redan i ett avlägset förflutet kom denna insikt till ett fåtal individer. En man vid namn Siddharta Gautama, som levde för 2600 år sedan i Indien, var kanske den första som såg allt detta med absolut klarhet. Senare tilldelades han titeln Buddha. Buddha betyder "den uppvaknande" eller "den upplyste". Ungefär samtidigt levde en av mänsklighetens upplysta lärare i Kina. Hans namn var Laotse och han efterlämnade en redogörelse för sina läror i form av en av de mest insiktsfulla andliga böcker som någonsin har skrivits, Tao Te Ching eller Daodejing.Textstycke ur boken:
"En ny jord - Ditt inre syfte"
Eckhart Tolle

Att inse sin egen galenskap är naturligtvis själva början till själslig hälsa, början till helande och transcendens. En ny dimension av medvetenhet hade börjat framträda på jorden, en första trevande blomstring. Dessa unika och sällsynta individer talade sedan till sina samtida. De talade om synd, om lidande och om villfarelser.
De sa: "Se hur ni lever. Se vad ni gör, se på det lidande ni skapar", sedan pekade de på möjligheten att vakna ur den "normala" mänskliga tillvarons kollektiva mardröm. De visade vägen.

Världen var inte redo för dem, men ändå var de en viktig och nödvändig del av mänsklighetens uppvaknande. Ofrånkomligen blev de för det mesta missförstådda av sina samtida, liksom av efterföljande generationer. Deras läror förvrängdes och misstolkades trots att de både var enkla och besatt en stor kraft, i vissa fall redan när de nedtecknades av deras lärjungar. Under århundradets lopp tillfogades många saker som inte hade något att göra med de ursprungliga lärorna utan snarare var återspeglingar av ett fundamentalt missförstånd.


Textstycke ur boken:
"En ny jord - Ditt inre syfte"
Eckhart Tolle
En del av lärarna smädades, gjordes till åtlöje eller fick sätta livet till, medan andra dyrkades som gudar. Läror som visade vägen till att nå bortom det mänskliga sinnets dysfunktion, vägen ut ur den kollektiva galenskapen, förvrängdes och blev i sig själva en del av galenskapen.
På så sätt orsakade religionerna snarare söndring än förening. I stället för att åstadkomma ett slut på våld och hat genom insikten om allt livsgrundläggande enhet, medförde de mer våld och hat, mer söndring mellan människor och mellan olika religioner och till och med inom en och samma religion. De blev till ideologier och trossystem som människor kunde identifiera sig med och därmed använda för att stärka sin falska identitet. Genom dem kunde människor göra sig själva "rätt" och andra "fel" och på så sätt definiera sin identitet genom sina fiender, de "andra", de "icke" troende eller de "felaktigt" troende som man ofta såg sig berättigad att döda. Människan gjorde "Gud" till sin egen avbild. Det eviga, oändliga och namnlösa reducerades till en påhittad avgud som man måste tro på och dyrka som "min gud" eller "vår gud".
Och ändå... ändå trots alla grymheter som har begåtts i religionernas namn lyser den sanningen som de pekar på fortfarande igenom. Den lyser fortfarande, om än svagt, genom lager på lager av förvrängningar och misstolkningar. Det är dock osannolikt att du någonsin kommer att uppfatta den där såvida du inte åtminstone har upplevt glimtar av denna sanning inom dig själv. I alla tider har det alltid funnits sällsynta individer som har genomgått en förändring i sin medvetenhet och på så sätt kommit att förstå och uppleva det som alla religioner pekar mot.


Textstycke ur boken:
"En ny jord - Ditt inre syfte"
Eckhart Tolle


ANDLIGHET OCH RELIGION


Vilken roll spelar de etablerade religionerna i uppkomsten av den nya medvetenheten? Många människor är redan medvetna om skillnaden mellan andlighet och religion. De inser att detta att ha trosföreställningar - en uppsättning tankar som man ser som den absoluta sanningen - inte gör en människa andlig oavsett vilka föreställningar det är frågan om. I själva verket är det så att ju mer man gör sina tankar (föreställningar) till sin identitet, desto mer avskuren blir man från den andliga dimensionen i sitt eget inre. Många "religiösa" människor sitter fast på den här nivån. De likställer sanningen med tankarnas värld, och eftersom de helt och hållet identifierar sig med sina tankar (intellektet) gör de anspråk på att vara de enda som besitter sanningen i ett omedvetet försök att skydda denna identitet. De inser inte intellektets begränsningar. Om man inte tror (tänker) precis som de gör har man fel i deras ögon. För inte så länge sedan skulle de ha känt sig berättigade att döda en människa för det, och det finns fortfarande de som gör det.Textstycke ur boken:
"En ny jord - Ditt inre syfte"
Eckhart Tolle
En storskalig blomstring av andligheten utanför de religiösa strukturerna är ett helt nytt fenomen i mänsklighetens utveckling. I det förflutna skulle det ha varit otänkbart, särskilt i väst - den kultur som allra mest domineras av intellektet - där den kristna kyrkan bokstavligen hade ensamrätt på andlighet. Man kunde inte bara ställa sig upp och hålla ett andligt anförande eller ge ut en andlig bok utan att vara sanktionerad av kyrkan, och om man inte var det blev man snabbt tystad. Men nu kan man, även inom vissa kyrkor och religioner, skönja tecken på förändring. Även det allra minsta tecken på öppenhet är mycket glädjande, som till exempel att påven Johannes Paulus II har besökt både en moskè och en synagoga.
Delvis som ett resultat av de andliga lärorna som har uppstått utanför de etablerade religionerna, men också på grund av spridningen av de gamla österländska visdomslärorna, kan nu ett växande antal anhängare till de traditionella religionerna släppa taget om sin identifikation med stelbenta ritualer, dogmer och trossystem och upptäcka det ursprungliga djup som ligger dolt i deras egen andliga tradition. Samtidigt upptäcker de djupet inom sig själva. De inser att graden av "andlighet" inte har någonting att göra med vad man tror på utan beror helt på ens medvetandetillstånd. Det i sin tur avgör hur man beter sig i världen och hur man samspelar med andra.
De som inte kan se bortom formen blir ännu mer fast förankrade i sina trosföreställningar, det vill säga i sitt intellekt. Vi kan nu bevittna inte bara en aldrig tidigare skådad medvetandeutveckling, utan samtidigt också en förstärkning och intensifiering av egot. Somliga religiösa institutioner kommer att vara öppna för den nya medvetenheten, medan andra kommer skärpa sina doktriner och ställa sig till alla de andra institutionerna som vi människor har uppfunnit och genom vilka det kollektiva egot försvarar sig självt och "slår tillbaka". 
Men egot är förutbestämt att upplösas, och alla dess stelnade strukturer, vare sig de är religioner, institutioner, företag eller regeringar, kommer att upplösas inifrån oavsett hur djupt befästa de kan tyckas vara. De mest stelbenta strukturerna, de som är allra mest oemottagliga för förändring, kommer att bryta samman först. Detta har redan hänt ifråga om Sovjetunionen. Trots att denna nation verkade vara så stark och mäktig tog det bara några år för den att lösas upp inifrån. Ingen kunde ha förutspått det, och därmed blev det en överraskning för alla. Vi kommer att möta många fler sådana överraskningar.Textstycke ur boken:
"En ny jord - Ditt inre syfte"
Eckhart Tolle
FÖRÄNDRINGEN BRÅDSKAR


När vi ställs inför en avgörande kris, när det gamla sättet att vara i världen och samspela med varandra och naturen inte längre fungerar, när överlevnaden hotas av till synes oöverstigliga problem, kan en enskild livsform - eller en art - antigen dö ut eller höja sig över begränsningarna i sin belägenhet genom att ta ett nytt språng i sin utveckling.
Att reagera på en radikal kris som hotar själva vår överlevnad - det är mänsklighetens utmaning nu. Det mänskliga egots dysfunktionalitet, som påtalades redan för 2500 år sedan av de gamla visdomslärarna och som nu har förstärkts genom tekniken och naturvetenskapen, hotar för första gången vår överlevnad på jorden. Fram tills helt nyligen var förändringen av människans medvetenhet - som många av forntidens andliga lärare banade vägen för - ingenting mer än en möjlighet som kunde förverkligas av ett fåtal sällsynta individer här och där, oavsett kulturell eller religiös bakgrund. En utbredd blomstring av det mänskliga medvetandet ägde inte rum eftersom det ännu inte var absolut nödvändigt.
En betydande del av jordens befolkning kommer snart, om de inte redan har gjort det, att inse att mänskligheten nu står inför ett obönhörligt beslut: att utvecklas eller dö. En fortfarande relativt liten men snabbt växande andel av mänskligheten upplever redan inom sig upplösningen av egots tankemönster och framväxten av en ny dimension av medvetenhet.
Det som håller på att uppstå nu är inte ett trossystem, en ny religion, en andlig ideologi eller en mytologi. Vi närmar oss slutet inte bara på mytologierna utan också på ideologierna och trossystemen.Textstycke ur boken:
"En ny jord - Ditt inre syfte"
Eckhart TolleETT NYTT HIMMELRIKE OCH EN NY JORD


Inspirationen till titeln på den här boken kommer från en bibelprofetia som verkar mer tillämlig nu än vid någon annan tidpunkt i historien. Den förekommer både i Gamla och Nya testamentet och berättar om den existerande världens sammanbrott och uppkomsten av "ett nytt himmelrike och en ny jord". Vad vi behöver förstå här är att himmelriket inte är en plats utan att det handlar om vår inre medvetenhet. Det kollektiva mänskliga medvetandet och livet på vår planet är oupplösligen knutna till varandra. "Ett nytt himmelrike" är uppkomsten av ett förändrat medvetandetillstånd hos mänskligheten, och "en ny jord" är dess återspegling i den fysiska världen. Eftersom det mänskliga livet och det mänskliga medvetandet är oupplösligen knutna till livet på jorden kommer det ofrånkomligen att uppstå synkronistiska geografiska omvälvningar och klimatförändringar på många platser på jorden samtidigt som den gamla medvetenheten löses upp. En del av dem kan vi bevittna redan nu.Textstycke ur boken:
"En ny jord - Ditt inre syfte"
Eckhart Tolle
DÄRFÖR FUNKAR MEDITATION:


I hjärtat av buddhismen hittas ett tydligt påstående: Anledningen till att människan lider är att hon inte ser världen klart. Vår hjärna, med fokus på överlevnad, signalerar gärna fara även för det som inte hotar oss, vilket riggar våra sinnen för oro, depression och girighet.

Så vad kan vi då göra för att leva lyckligare? Jo, buddhismen levererar också ett svar, en tydlig väg framåt: genom meditation kan vi lära oss att se världen, och oss själva, med större insikt, och på så sätt nå en varaktig och sann lycka.

Robert Wright utgår från sin egen resa, inklusive misslyckande meditationsförsök och retreatvistelser, och visar hur meditationen kan lära oss att släppa greppet om ängslan, ånger och ilska, och öka vår förmåga att uppskatta skönhet och andra människor. Han visar också hur denna förändring kan gå till.


-Robert Wright
Boken:
"Därför funkar MEDITATION hur buddhismen kan hjälpa dig till ett sannare liv"
***


Såsom på himlen...

Hon lyser som en stjärna på himlen
har en stjärnglans som är få förunnat
Hon lyser på alla,
med det starkaste sken
Ingjuter hopp i dem som inte har något
Låter alla i hennes väg,
få ta del av,
de strålar som ger mod och tröst
Med sin stjärnas aura ger hon ömhet och glädje
och med sin kraft ger hon kärlek,
till de som behöver

Men en stjärna på himlen,
pratar man inte om
Man talar inte om för andra hur bra den är
eller för vems skull den lyser
Man öser inte beröm över den,
skapar inte några förväntningar på
att den alltid ska lysa

Den bara finns där,
den starkt lysande stjärnan
Som inte undgår någon
Hon vet det
och det är så hon vill ha det
Hon vill lysa starkt,
i det tysta
Hon ger,
men tar ingetSåsom på himlen
-Ulrika Borèn ***

***


Lyckan är som fjärilar
kommer och går i livet

Sök inte efter fjärilarna
och skyll inte på trädgården om de saknas
kliv ner från din balkong
och rensa bort ogräset
Odla nya frön
och vattna var dag
En vacker dag får du se grodden
och sedan plantan
Vattna vidare
Snart kommer knopp och blom
och fjärilarna
återvänder till din trädgård, ditt liv

Lycka är som fjärilar
kommer och går i livet

Sök inte efter lyckan
och skyll inte på världen om den saknas
kliv ner från den hållningen
och rensa bort missnöjet
Odla nya tankar och ta de steg som krävs
Träna flitigt
En vacker dag ser du resultatet
Sträva hängivet vidare
Snart får du se fjärilarna,
tillfredställelsen och glädjen,
återvända till trädgården, ditt liv.


Ur boken: I det sista regnet"
Janesh Vaidya


***


***


När någon hjälper dig och de kämpar också,
det är inte hjälp, det är kärlek.

-positiveenergyplus


***Med massor av kärlek till dig och dina...


I kärleken Bettan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar